03 | 12 | 2022

Ocenění nemovitostí

Základní podklady pro zpracování ocenění nemovitostí:

 • Doklady vlastnictví, rozhodnutí
  • výpis z listu vlastnictví z katastru nemovitostí
  • snímek z katastrální mapy
  • u nezkolaudovaných objektů územní rozhodnutí, stavební povolení
  • kolaudační rozhodnutí (případně informace o stáří nemovitostí)
  • smlouva o zřízení věcného břemene

 

 • Technické údaje
  • stavební dokumentace skutečného provedení – alespoň k nahlédnutí
  • záměra skutečného stavu, pokud není součástí dokumentace skutečného provedení
  • pokud není dokumentace skutečného provedení, tak jakákoliv (půdorysy jednotlivých podlaží, řezy, technické zprávy, apod.)

 

 • Provozní údaje
  • přehled podlahových ploch podle způsobu užívání jednotlivých nemovitostí (tj. celková kapacita – čisté pronajatelné plochy bez společně přístupných prostor.
  • přehled nájemců z výkazem pronajatých ploch podle způsobu užívání, ceny za čisté nájemné za jednotlivé druhy ploch, doba platnosti smlouvy, způsob valorizace nájemného, výpovědní lhůty smluv; pozn. podléhá obchodnímu tajemství – forma uvedení do posudku bude projednána s objednatelem
  • roční výše placené daně z nemovitostí
  • pojistná smlouva na nemovitosti a roční výše placeného pojistného
  • další náklady spojené s pronájmem (údržba, provoz, zajištění pronájmu apod.)

 

 • Ostatní
  • pokud bylo v nedávné minulosti provedeno ocenění nemovitostí – informaci o něm