05 | 07 | 2022

Ocenění podniku

Základní podklady pro zpracování ocenění podniku:

 • Obecné podklady
  • Výpis z obchodního rejstříku společnosti
  • Stanovy akciové společnosti či společenská smlouva společnosti s ručením omezeným, popř. jiné dokumenty upravující právní vztahy ve společnosti
  • Organizační schéma společnosti, stručně historické souvislosti k původu firmy
  • Vymezení předmětu činnosti společnosti (nejlépe dle číselníku ČSÚ)
  • Historické účetní výkazy společnosti včetně příloh případně auditorských zpráv či výročních zpráv
  • Účetní závěrka k datu nejlépe shodnému s datem ocenění
  • Aktuální akcionářská struktura či struktura obchodních podílů
  • Aktuální stav soudních sporů či jejich očekávání
 • Podklady pro majetkové ocenění
  • Podle stavu uvedeném v účetní závěrce
   • Dlouhodobý majetek
    • Dlouhodobý nehmotný majetek
     • ochran. známka, licence a patenty, užitné vzory, know-how :
      • osvědčení o zápisu ochranné známky
      • osvědčení o zápisu průmyslového vzoru atd.
      • popis účasti dlouhodobého nehmotného majetku společnosti (ochran. známka, licence a patenty, atd.) na tržbách, např. podle podílu na jednotlivých směrech provozní činnosti
     • software:
      • sestava optimálně v souboru formátu MS – Excel obsahujícím minimálně inventární číslo, název, datum pořízení, pořizovací cenu
      • informace o technickém stavu a využívání software
    • Pozemky
     • výpis z katastru nemovitostí
     • snímek z pozemkové mapy,
    • Stavby:
     • sestava optimálně v souboru formátu MS - Excel obsahující minimálně inventární číslo, název, rok pořízení (kolaudace), pořizovací cenu a číslo parcely
     • kopie inventárních karet (včetně údajů o technickém zhodnocení)
     • kolaudační rozhodnutí,
    • Dlouhodobý hmotný majetek:
     • sestava optimálně v souboru formátu MS – Excel obsahujícím minimálně inventární číslo, název, datum pořízení, pořizovací cenu, nejlépe však kompletní databázi informací vedených o jednotlivých položkách včetně SKP
     • přesný typ
     • technická zhodnocení
     • generální opravy
     • účetní a daňové odpisy,
     • u dopravních prostředků: RZ (SPZ), kopie TP, eventuální popis speciálního vybavení, ujeté km (mth)
     • označení majetku, pořízeného  druhonákupem (nebyl pořízený jako nový)
     • sestava majetku pouze pronajatého či pořízeného na leasing
     • označení  majetku původně pořízeného na leasing a zařazeného do evidence za zůstatkovou cenu (u tohoto majetku uvést původní pořizovací cenu a rok pořízení),
    • Drobný hmotný majetek:
     • sestava optimálně v souboru formátu MS - Excel obsahující minimálně inventární číslo, název, rok pořízení a pořizovací cenu
    • Nedokončené investice:
     • sestava optimálně v souboru formátu MS - Excel obsahující minimálně název, rok a cenu pořízení
     • informace o budoucí využitelnosti nedokončených investic ( označení tzv. zmařených investic)
    • Označení provozně zbytných aktiv, či téměř neproduktivních resp. prakticky nevyužitelných aktiv (pro provozní činnost) v majetku společnosti - inventární číslo, název, popř. další identifikace.
    • Dlouhodobý finanční majetek:
     • specifikace dlouhodobého finančního majetku
     • stručný popis a rozsah jejich činnosti
     • nejaktuálnější dostupná účetní závěrka,
   • Oběžná aktiva
    • Zásoby:
     • stav a specifikace zásob k datu ocenění
     • struktura zásob – vlastní odhad likvidity jednotlivých položek, označení nepoužitelných, nepotřebných zásob
     • specifikace poskytnutých záloh na zásoby
     • metoda ocenění zásob
    • Dlouhodobé pohledávky:
     • struktura dlouhodobých pohledávek včetně právních náležitostí
     • úročení, splácení, zástavy
     • vlastní odhad likvidity
     • pohledávky k podnikům ve skupině
     • specifikace jiných pohledávek
     • obvyklá splatnost
    • Krátkodobé pohledávky:
     • struktura krátkodobých pohledávek
     • časová struktura: ve lhůtě splatnosti, po lhůtě 30 dnů, po 60 dnů, po 90 dnů, po 180 dnů a po lhůtě 360 dnů
     • sestava salda pohledávek z obchodního styku optimálně převedená do souboru formátu MS - Excel obsahujícím minimálně identifikaci, název, částku, datum splatnosti
     • specifikace ostatních a „jiných“ pohledávek, pohledávek za společnostmi v konkurzu či za spřízněnými společnostmi,
    • Krátkodobý finanční majetek:
     • specifikace krátkodobého finančního majetku, především směnky, termínové účty atd.
     • úročení, splatnost atd.
   • Oběžná aktiva
    • specifikace hlavních položek
    • souvislost jejich vzniku
   • Pasiva
    • Specifikace rezerv zákonných a „jiných“
    • Specifikace dlouhodobých závazků – především splácení a úročení
    • Specifikace krátkodobých závazků
    • Specifikace jiných závazků
    • U významnějších dodavatelů, kde mohou existovat dlouhodobé smlouvy, uvést smluvní dobu splatnosti krátkodobých závazků a údaj o podílu z celkových obchodních závazků
    • Specifikace bankovních úvěrů
     • délka úvěru
     • zůstatek jistiny k datu ocenění
     • úroková míra
     • splátkový režim
     • způsoby zajištění
    • Vzájemné závazky zúčastněných společností či společností ve skupině
    • Ostatní pasiva
     • specifikace hlavních položek
     • souvislost jejich vzniku,
 • Podklady  pro ocenění výnosovou metodou
  • Základní informace o podniku
   • Historie společnosti
    • založení a vznik společnosti
    • změny v názvu, právní formě, vlastnických vztazích
    • hlavní události v průběhu existence firmy
   • Provozní  kapacity a technická úroveň
    • využití provozních  kapacit
    • technická úroveň provozních  zařízení
    • inovační aktivity, náklady na výzkum a vývoj
   • Ekologický audit, popř. popis základních problematik provozní činnosti ve vztahu k ŽP – likvidace odpadů, emise apod., specifikace případných „vnitřních dluhů“ z uvedeného titulu, které budou muset být v budoucích letech financovány,
   • Personální audit; popř. počet a struktura zaměstnanců za poslední čtyři roky a výhled, který je zabudován do finančního plánu
   • Obchodní smlouvy podstatného významu pro budoucí výnosy a náklady, postačí soupis s dobou a objemem kontraktu
  • Předpoklady rozvoje podniku
   • Předpoklad rozvoje společnosti a finanční plán (prognóza) alespoň na 3 roky
    • tržby rozdělené podle hlavních činností
    • náklady ve stejném dělení
    • prognóza potřeby stavu provozně nezbytného majetku a pracovního kapitálu (oběžného majetku)
    • plán investic související s plánovanými tržbami
    • u hlavních technologických celků kvalifikovaný odhad reprodukčního cyklu
    • potřeba cizích zdrojů
    • stav počtu zaměstnanců vzhledem k objemu produkce
   • Popis marketingové činnosti společnosti
    • stručně minulý vývoj, současnost, výhledy
    • plány rozdělené podle hlavních činností
    • vymezení trhu dle geografické působnosti
    • vymezení začlenění podniku dle OKEČ
    • vývoj odpovídajícího odvětví
    • postavení podniku na relevantním trhu v souvislosti s finančním plánem (potvrzení objemu a trendu vývoje plánovaných tržeb),
   • Konkurence a konkurenceschopnost podniku
    • obchodní strategie podniku resp. analýza silných a slabých stránek vč. reálnosti možných opatření)
    • hlavní konkurenti na trhu a jejich podíl
    • potenciální konkurence
    • existence substitučních produktů
  • Ostatní
   • Znalecké posudky o stanovení hodnoty nemovitého či jiného majetku podniku zpracované v historii (pokud byla v posledních letech prováděna ocenění i třeba dílčí)
   • Kontaktní osoba pro komunikaci a předávání podkladů